มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

พิมพ์

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ของเทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓