รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์

พิมพ์

แนบท้ายประกาศ  e-bidding  เลขที่  1/2561