ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในท้องที่เทศบาลตำบลเขาขวาง

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลเขาขวาง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในท้องที่เทศบาลตำบลเขาขวาง