ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ

พิมพ์

ด้วยกรมการจัดหางาได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ โดยเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ โดยส่งเสริมการจ้างงานในสถานประกอบการ และทักษะอาชีพที่เกมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ บรรลุตามนโยบาย จึงให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีประสานหน่วยงานท่้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ ได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี