ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาขวาง เรื่องให้มีการเลิอกคั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาขวาง

พิมพ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาขวาง

เรื่องให้มีการเลิอกคั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาขวาง